AKTY PRAWNE


Najważniejsze akty prawne regulujace świadczenia z zakresu wentylacji mechanicznej:

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Treść do pobrania

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 2).

Treść do pobrania

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacycjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

Treść do pobrania

4. Zarządzenie Nr 22/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Treść do pobrania

5. Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawia określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawia zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Treść do pobrania

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.