AKTUALNOŚCI


Powołano międzyresortowy zespół do spraw opieki nad osobami starszymi

29 marca 2024

Prezes Rady Ministrów powołał Międzyresortowy Zespół do spraw systemowych rozwiązań związanych z opieką nad osobami starszymi. Do jego zadań należeć będzie analiza systemowych rozwiązań związanych z opieką nad osobami starszymi, proponowanie kierunków działań w obszarach dotyczących opieki, opracowanie rekomendacji dla założeń rozwiązań legislacyjnych i rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w zakresie systemowych rozwiązań związanych z opieką nad osobami starszymi. Funkcję przewodniczącej zespołu pełnić będzie Minister ds. polityki senioralnej, Marzena Okła-Drewnowicz.

W skład Zespołu weszli także m.in.: Minister Finansów, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Minister Zdrowia oraz Minister Sportu i Turystyki. Pracę zespołu koordynowć będzie Sekretarz, wyznaczony przez przewodniczącą. Posiedzenia będą zwoływane co najmniej raz na kwartał, a ich przebieg będzie dokumentowany w protokołach.

Przewodnicząca Zespołu będzie corocznie przedstawiała Radzie Ministrów sprawozdania z działalności Zespołu, w których zawarte będą: liczba posiedzeń, realizowane zadania oraz wnioski i rekomendacje.

Wprowadzenie Zespołu jest ważnym i długo oczekiwanym krokiem w dążeniu do poprawy jakości życia seniorów w Polsce. Kompleksowe podejście oraz zaangażowanie w projekt różnych resortów, daje nadzieję na skuteczne działania na rzecz osób starszych.

O powołaniu Zespołu mówiła na początku objęcia swojego stanowiska minister Marzena Okła-Drewnowicz, podkreślając konieczność zajęcia się sytuacją opieki nad osobami starszymi oraz przejrzenia organizacji systemu opieki długoterminowej, w tym dokładnej analizy tego, jak funkcjonują Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze oraz Domy Pomocy Społecznej, a także, jak wygląda ich finansowanie.

Dodatkowo z uwagi na to, że w wielu obszarach wiejskich usługi senioralne w ogóle nie są realizowane, rząd zlecił Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenie czynności sprawdzających w tym zakresie.

Pełna treść zarządzenia znajduje się TUTAJ

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4