AKTUALNOŚCI


Nowe taryfy rozliczeń świadczeń wentylacji domowej

1 lipca 2023

5 czerwca 2023 roku Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) przedstawiła Ministrowi Zdrowia rekomendacje w sprawie sposobu finansowania podwyżek wynagrodzeń minimalnych w ochronie zdrowia w trzech wariantach. Obwieszczenie Prezesa Agencji jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej AOTMiT.

Z przedstawionych trzech wariantów Minister Zdrowia zatwierdził do realizacji rekomendacje uwzględnione w wariancie nr 3:

  • uwzględniającym we wzroście cen jednostek rozliczeniowych skutki realizacji ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1352)oraz określenie cen minimalnych w wybranych grupach zakresów oraz
  • uwzględnienie we wzroście kwot zobowiązania NFZ wzrostu wynagrodzeń dla pozostałych form zatrudnienia, wzrostu inflacji, dodatkowego wzmocnienia dla wybranych obszarów, a także poziomu realizacji umów w pierwszych miesiącach 2023 roku, w szczególności ryczałtu PSZ, a także
  • dodatkowo dokonanie wzmocnienia wycen w wybranych obszarach (interna, chirurgia ogólna, położnictwo) o szczególnej istotności dla działalności szpitali I i II stopnia.

W przypadku świadczeń wentylacji domowej - wzrost wartości punktu rozliczeniowego o 4,35 zł

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przygotowała rekomendacje na podstawie danych pozyskanych bezpośrednio z placówek medycznych, w tym ze szpitali. Jak poinformował Narodowy Fundusz Zdrowia dane przekazało 19% placówek medycznych mających kontrakt z NFZ, w tym 85% placówek należących do sieci szpitali.

Jak informuje NFZ, po dokonaniu niezbędnych zmian w prawie oddziały wojewódzkie NFZ przystąpią na początku lipca do aneksowania umów ze świadczeniodawcami.

Źródło: NFZ

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4