AKTUALNOŚCI


Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

1 kwietnia 2020

Rozporządzenie utrzymuje ograniczenie w zakresie udzielania świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz wprowadza nowe czasowe ograniczenia m.in. wykonywania działalności leczniczej, w tym polegające na zaprzestaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej, zarówno w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (podmiotach leczniczych i praktykach zawodowych) komercyjnie, jak i związanych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Z zakazu wyłączone zostały przypadki, gdy:

  • zaprzestanie rehabilitacji groziłoby poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta;
  • świadczenia udzielane są za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
  • świadczenia udzielane są w ramach kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej;
  • dotyczy świadczeń stacjonarnych finansowanych ze środków publicznych udzielanych w ramach ciągłości i kontynuacji leczenia pacjentom przeniesionym bezpośrednio z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby (tj. oddziału zajmującego się leczeniem choroby będącej podstawą skierowania pacjenta do rehabilitacji stacjonarnej);
  • dotyczy to świadczeń rehabilitacji leczniczej udzielanych w warunkach stacjonarnych finansowanych ze środków publicznych rozpoczętych najpóźniej w dniu 1 kwietnia 2020 r., do dnia zakończenia udzielania tych świadczeń (świadczenia stacjonarne rozpoczęte najpóźniej w dniu 1 kwietnia 2020 r. mogą być kontynuowane na dotychczasowych zasadach i nie stosuje się do nich warunku przeniesienia bezpośrednio z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby).

Treść rozporzadzenia

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.