AKTUALNOŚCI


Opinia OZŚWM do projektu rozporządzenia w sprawie priorytetów zdrowotnych

29 stycznia 2018

Popierając wszystkie propozycje zmian, Związek zwrócił uwagę na zwiększenie koordynacji opieki nad pacjentami starszymi oraz niesamodzielnymi, w tym na świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej z zakresu wentylacji mechanicznej, szczególnie z zakresu wentylacji domowej.

Jak wskazują dotychczasowe doświadczenia krajowe i międzynarodowe a także oczekiwania Polaków, optymalnym miejscem udzielania świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych osobom przewlekle chorym jest ich miejsce zamieszkania. Zwłaszcza dwa argumenty przemawiają za opieką domową: po pierwsze, jest ona formą opieki najbardziej zgodną z preferencjami osób przewlekle chorych i ich rodzin, po drugie jest przykładem racjonalnie wydawanych środków publicznych przy zachowaniu standardów europejskich.

Związek oczekuje, że dodatkowe środki finansowe wynikające z ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, umożliwią Narodowemu Funduszowi Zdrowia zakontraktowanie większej ilości osobodni i w ten sposób poszerzą dostęp do świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej z zakresu wentylacji mechanicznej.

Opinia Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2018 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie priorytetów zdrowotnych

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.