AKTUALNOŚCI


Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia

22 grudnia 2017

Zdaniem OZŚWM proponowane zmiany nie zwiększają kompleksowości rzeczonego świadczenia a wręcz działają na rzecz zmniejszenia dostępności świadczenia dla pacjentów.

Propozycja premiowania ośrodków posiadających oddziały szpitalne w zakresie chorób płuc była już elementem poprzedniego projektu poprzedzającego wprowadzenie Rozporządzenia MZ z dn. 5.08.2016r., co zostało słusznie usunięte już na etapie projektu. Niezrozumiała jest ponowna próba dodania tego warunku jako premiowanego albowiem w rzeczywistości nie stanowi on zwiększenia kompleksowości świadczenia a jedynie wprowadza ograniczenie dostępności świadczenia dla pacjentów.

Zaproponowane warunki dotyczące kompleksowości nie zapewniają jej w odniesieniu do pacjentów wentylowanych w warunkach domowych i są do spełnienia jedynie przez szpitale o profilu pulmonologicznym, co w znaczący sposób może utrudnić dostęp pacjentów do świadczeń.

Wiązanie kompleksowości w zakresie wentylacji domowej  z zapewnieniem leczenia szpitalnego mija się z ideą wentylacji domowej, w której to kompleksowość powinna być raczej rozumiana jako możliwość dodatkowego monitorowania pacjentów w warunkach domowych.

Niewydolność oddechowa u pacjentów wentylowanych w warunkach domowych ma różne podłoże, nie tylko w zakresie chorób płuc. Obecnie znaczna część pacjentów wentylowanych mechanicznie w Polsce posiada niewydolność oddechową innego pochodzenia niż schorzenia tkanki płucnej. W badaniu opublikowanym w 2015r. wykazano, że chorzy na choroby nerwowo-mięśniowe stanowili w Polsce 51% wszystkich chorych wentylowanych w warunkach domowych. Ponadto oddziały pulmonologiczne nie mają doświadczenia w prowadzeniu wentylacji mechanicznej. Lekarze pulmonolodzy nie zajmują się w ogóle wentylacją inwazyjną prowadzoną przez tracheostomię. Natomiast około połowa pacjentów obecnie wentylowanych w Polsce jest wentylowana metodą inwazyjną.

W Polsce oddziałów pulmonologicznych prowadzących stacjonarną wentylacje nieinwazyjną jest niewiele, wg OZŚWM, ok. 30 i są rozlokowane głównie w dużych ośrodkach miejskich. Oddziały intensywnej opieki medycznej są prawie w każdym szpitalu i ich liczba jest znacznie większa niż liczba oddziałów pulmonologicznych. W przypadku wystąpienia zaostrzenia pacjenci z domu trafiają do szpitala najbliższego ich miejscu zamieszkania. Zwykle są to oddziały intensywnej opieki medycznej lub oddziały internistyczne. Dlatego nie można premiować posiadania jakiegokolwiek oddziału szpitalnego przez świadczeniodawców.

Ważny podkreślenia jest fakt, iż świadczenie wentylacji domowej to usługa medyczna o charakterze rozproszonym geograficznie. Pacjenci wentylowani mechanicznie mieszkają nie tylko w dużych miastach, bardzo często zamieszkują małe miejscowości oraz wsie, skąd do najbliższego oddziału chorób płuc jest kilkadziesiąt lub kilkaset kilometrów. Premiowanie zatem ośrodków prowadzących rzeczone oddziały nie zwiększa w żaden sposób kompleksowości świadczenia wentylacji domowej a jedynie może pogorszyć dostępność do świadczenia dla dużej liczby pacjentów mieszkających w małych miejscowościach oraz wsiach, w dużej odległości od szpitali z oddziałami pulmonologicznymi.

Ponadto świadczenie wentylacji domowej dotyczy leczenia chorych, u których zakończony został proces diagnostyczny  i wyczerpane zostały inne metody terapeutyczne, dlatego chorzy ci nie wymagają planowych hospitalizacji i dodatkowych badań diagnozujących przyczynę niewydolności oddychania. W ramach świadczenia wentylacji domowej chorzy ci mają dostęp do narzędzi diagnostycznych, które pozwalają na monitorowanie skuteczności prowadzonej wentylacji mechanicznej.

W ramach ostatnich zmian do Rozporządzenia MZ w zakresie premiowania warunków konkursowych dodany został interdyscyplinarny zespół lekarzy, w skład którego poza lekarzami specjalistami w anestezjologii oraz neurologii wchodzi również lekarz specjalista chorób płuc. Wszystkie ośrodki obecnie prowadzące wentylacje domową w oparciu o ostatnie kontrakty z NFZ posiadają w swoich zespołach lekarzy specjalistów chorób płuc co wypełnia znamiona kompleksowości opieki. 

Reasumując powiązanie kompleksowości z prowadzeniem leczenia szpitalnego w proponowanym zakresie może spowodować zmniejszenie dostępności pacjentów do świadczeń.   

Uwagi Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.