AKTUALNOŚCI


Odpowiedź na interpelację w sprawie zapewnienia opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej w warunkach domowych

31 stycznia 2019

Szanowny Panie Marszałku,
Dot. interpelacji nr 28424 Pana Posła Tomasza Latosa w sprawie zapewnienia opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej w warunkach domowych
W odpowiedzi na interpelację nr 28424 Pana Posła Tomasza Latosa w sprawie zapewnienia opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej w warunkach domowych, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.
Odnosząc się do pytania: „Czy planowane jest podjęcie jakichkolwiek działań zapobiegających świadczeniu opieki przez personel lub podwykonawcę niezgłoszonych uprzednio do NFZ?”, uprzejmie informuję, że możliwość zlecania podwykonawcom udzielania świadczeń reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1510, ze zm.),
zwana dalej „ustawą o świadczeniach” oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem OWU”. Stosownie do przepisu § 6 załącznika do
rozporządzenia OWU:
1. Świadczenia powinny być udzielane osobiście przez osoby wykonujące zawody medyczne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.), zgodnie z harmonogramem.
2. Zmiany w harmonogramie dotyczące osób, o których mowa w ust. 1, wymagają zgłoszenia dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo, w przypadkach losowych, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, nie mogą naruszać wymagań dotyczących kwalifikacji osób wykonujących zawód medyczny, określonych w przepisach regulujących wykonywanie tych zawodów lub określających te kwalifikacje oraz szczegółowych warunkach umów określonych przez Prezesa Funduszu na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 i art. 159 ust. 2 ustawy o świadczeniach.
Dodatkowo, w każdej umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, znajduje się zobowiązanie świadczeniodawcy do udzielania świadczeń przez osoby wskazane w umowie oraz do bieżącego aktualizowania danych w przypadku zaistnienia zmian w zakresie personelu medycznego. Aktualizacja tych danych jest możliwa za pomocą udostępnionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia aplikacji informatycznych. Świadczenia sprawozdane w systemie informatycznym niezgodnie z harmonogramem są kwestionowane, co oznacza, że nie mogą być rozliczone z płatnikiem.
Odnosząc się do pytania: „Czy planowane jest wprowadzenie obowiązku przeprowadzania regularnych kontroli świadczeniodawców przez NFZ?”, uprzejmie informuję, iż tryb przeprowadzania kontroli w zakresie prawidłowości realizacji umowy przez świadczeniodawców, w tym podwykonawców, określają przepisy ustawy o
świadczeniach. Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o świadczeniach, podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych może przeprowadzić kontrolę udzielania świadczeń świadczeniobiorcom, a w szczególności kontrolę:
1) organizacji i sposobu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich dostępności;
2) udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pod względem zgodności z wymaganiami określonymi w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
3) zasadności wyboru leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych stosowanych w leczeniu, rehabilitacji i badaniach diagnostycznych;
4) przestrzegania zasad wystawiania recept;
5) dokumentacji medycznej dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Zgodnie z art. 102 ust. 5 pkt 21a ustawy o świadczeniach, uprawnienia kontrolne przysługują zarówno Prezesowi NFZ, jak i dyrektorom oddziałów wojewódzkich Funduszu. Do zadań Rady Funduszu należy m. in. wnioskowanie do Prezesa Funduszu o przeprowadzenie kontroli prawidłowości postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ich realizacji. Natomiast do zadań rady oddziału wojewódzkiego Funduszu należy m. in.: występowanie do dyrektora oddziału wojewódzkiego z wnioskiem o wszczęcie kontroli w trybie art. 64 ustawy o świadczeniach, występowanie do dyrektora oddziału wojewódzkiego o przeprowadzenie kontroli realizacji zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu, występowanie do Prezesa Funduszu o przeprowadzenie kontroli oddziału wojewódzkiego Funduszu.
Nadmieniam, iż obecnie procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustawy, w którym planowane jest utworzenie korpusu kontrolerskiego, w celu wzmocnienia roli kontroli w działalności Narodowego Funduszu Zdrowia.
Odnosząc się do postępowania kontrolnego NIK, w wyniku którego stwierdzono, iż w kontrolowanym okresie, tj. od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2017 r., KujawskoPomorski OW NFZ przeprowadził trzy kontrole realizacji świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (SPO), natomiast nie odbyła się ani jedna kontrola realizacji świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej (OPH), uprzejmie informuję, że Kujawsko-Pomorski OW NFZ zwiększył liczbę kontroli w ww. zakresach.
W 2018 r. przeprowadzono 9 kontroli w zakresie SPO, a na 2019 r. zaplanowano 5 kontroli OPH. Należy dodać, że oprócz kontroli zaplanowanych, NFZ może prowadzić również kontrole doraźne realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym w przypadku nieprawidłowości stwierdzonych w systemie informatycznym lub zasygnalizowanych przez pacjentów.

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Zbigniew Król
Podsekretarz Stanu

Źródło: www.sejm.gov.pl

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.