AKTUALNOŚCI


Projekt zmian rozporządzenia ws. świadczeń gwarantowanych w ramach opieki długoterminowej

22 grudnia 2018

W Projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej wyodrębniono warunki realizacji nowo zakwalifikowanego świadczenia gwarantowanego: dziennej długoterminowej opieki medycznej.

W procesie kwalifikacji wykorzystano rekomendację nr 76/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej "Dzienna długoterminowa opieka medyczna" jako świadczenia gwarantowanego z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

Nowością względem dotychczas realizowanych świadczeń jest wprowadzenie standardu oceny stanu zdrowia świadczeniobiorcy oraz działań usprawniających funkcjonowanie świadczeniobiorcy w okresie po zakończeniu realizacji świadczenia.

Działania te mają służyć podtrzymaniu efektów świadczenia i stymulowaniu świadczeniobiorcy do samodzielności, usprawniania oraz monitorowania stanu świadczeniobiorców po zakończeniu świadczenia. Działania te obejmują:

  • przeprowadzenie wizyt domowych przez fizjoterapeutę;
  • przeprowadzenie rozmów telefonicznych ze świadczeniobiorcą lub opiekunem przez zespół dziennej długoterminowej opieki medycznej w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu realizacji świadczenia;
  • nawiązanie współpracy zespołu dziennego opieki medycznej z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej.

Ze świadczenia dziennej długoterminowej opieki medycznej będą mogli korzystać świadczeniobiorcy bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej.

Projekt rozporządzenia

Uwagi do projektu rozporządzenia można przesyłać do 21 stycznia 2019 roku na adres: uwagi.swiadczenia.gwarantowane@mz.gov.pl 

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.