AKTUALNOŚCI


Komunikat w sprawie wątpliwości jakie pojawiły się w związku z niektórymi przepisami ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.

28 sierpnia 2018

W komunikacie znajdujemy m.in. odpowiedź na pytnie: Czego dotyczy zobowiązanie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 Ustawy?
Odp.: Zobowiązanie polega na tym, by lekarz (lekarz dentysta) posiadający specjalizację, zwany dalej „lekarzem”, nie uczestniczył odpłatnie w udzielaniu u świadczeniodawcy, innego niż pracodawca, któremu złożył to zobowiązanie, świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w warunkach całodobowych lub całodziennych.
Powyższe oznacza, że lekarz zatrudniony u świadczeniodawcy, wobec którego zobowiązał się zgodnie z ww. art. 4 ust. 3 pkt 2 Ustawy, a który to świadczeniodawca ma umowę na świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego lub umowę na inne świadczenia udzielane w warunkach całodobowych lub całodziennych, może wykonywać świadczenia:
1) w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej komercyjnie – bez ograniczeń;
2) z następujących zakresów: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (dalej „AOS”), podstawowej opieki zdrowotnej (dalej „POZ”), rehabilitacji leczniczej 
i programów zdrowotnych , udzielanych w warunkach ambulatoryjnych - u innego świadczeniodawcy, który ma umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (dalej „NFZ”) - bez ograniczeń;
3) z zakresu rehabilitacji leczniczej i programów zdrowotnych, udzielanych w warunkach całodobowych lub całodziennych – w przypadku, gdy świadczeniodawca nie zawarł z NFZ umów choćby z jednego z zakresów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3, 4, 6–12, 15 i 16 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 
4) nieodpłatnie – w ramach wolontariatu;
5) w hospicjach, zakładach opiekuńczo leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach rehabilitacji leczniczej i zakładach opieki długoterminowej;
6) u tego samego świadczeniodawcy  – bez ograniczeń;
7) u świadczeniodawcy, który został wymieniony w opublikowanym przez dyrektora OW NFZ wykazie podmiotów leczniczych, w których może wystąpić zagrożenie braku dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej lub ciągłości ich udzielania.

Pełna treść komunikatu

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.