AKTUALNOŚCI


Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

6 sierpnia 2018

Ustawa zmierza do przyspieszenia tempa wzrostu nakładów finansowych na publiczny system ochrony zdrowia, w taki sposób, aby środki finansowe w wysokości nie niższej niż 6% produktu krajowego brutto były przeznaczane na ochronę zdrowia od 2024 r. Jeśli chodzi o podwyżki dla specjalistów (6750 zł pensji zasadniczej otrzymają lekarze zatrudnieni na umowę o pracę, którzy zobowiążą się do nieudzielania tzw. świadczeń tożsamych w innych placówkach), z listy miejsc, w których lekarz nie może podjąć dodatkowej pracy zostały wykreślone placówki świadczące opiekę długoterminową, m.in. hospicja i zakłady opiekuńczo-lecznicze.

 

Pełna treść Ustawy

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.