AKTUALNOŚCI


Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 45/2018/DSOZ Prezesa NFZ

1 sierpnia 2018

Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 45/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, wprowadza taryfę świadczeń, opublikowaną w Obwieszczeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Taryfa świadczeń dla świadczenia: „Osobodzień pobytu w ZPO/ZOL pacjenta z chorobą AIDS lub zakażonych HIV z liczbą punktów 0-40 w skali Barthel” została określona jako 3,76 pkt. Zgodnie z art. 146 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm. ), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”, niniejszym zarządzeniem Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia określoną przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji taryfę świadczeń wprowadza do stosowania od 1 września 2018 r.

Pełna treść zarządzenia

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.