AKTUALNOŚCI


Projekt rozporządzenia w sprawie priorytetów zdrowotnych

10 stycznia 2018

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie priorytetów zdrowotnych stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 31a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Powyższy przepis nakłada na ministra właściwego do spraw zdrowia do określenia, w drodze rozporządzenia, priorytetów zdrowotnych, mając na uwadze stan zdrowia obywateli oraz uzyskanie efektów zdrowotnych o najwyższej wartości.

Wydając rozporządzenie Minister ma uwzględnić także dane zawarte w mapach potrzeb zdrowotnych oraz wyniki monitorowania ich aktualności.

Konsultacje publiczne czyli zgłaszanie ewentualnych uwag i opinii do ww. projektu, w ramach uzgodnień i opiniowania, potrwają do 26 stycznia 2018r.

Powrót
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.