AKTUALNOŚCI


Opublikowano Zarządzenie Prezesa NFZ

26 kwietnia 2022
Dnia 25 kwietnia zostało opublikowane Zarządzenie Prezesa NFZ NR 55/2022/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. Od 1 maja taryfy na świadczenia nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej realizowanej w warunkach domowych zostają obniżone. 
 
W uzasadnieniu czytamy m.in.:
 
Wydanie nowego zarządzenia, zastępującego zarządzenie Nr 22/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia  28 stycznia  2021 r.,  wynika  z konieczności  wprowadzenia  do  stosowania  taryfy  określonej w obwieszczeniu  Prezesa  Agencji  Oceny  Technologii  Medycznych  i Taryfikacji  z dnia  11 lutego  2022 r. w sprawie  taryf  świadczeń  gwarantowanych  z obszaru  świadczeń pielęgnacyjnych  i opiekuńczych  w ramach opieki długoterminowej dla świadczeń obejmujących zespoły długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych  mechanicznie.
 
Zgodnie  z art. 146 ust. 6 ustawy  o świadczeniach  -  określoną  przez  Prezesa Agencji taryfę świadczeń wprowadza się do stosowania nie później niż przed upływem 4 miesięcy od dnia jej opublikowania.
 
Projekt  zarządzenia  Prezesa  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  został  poddany  konsultacjom  zewnętrznym w terminie  25 luty  -  14 marca  2022 r.  W ramach  konsultacji  projekt  został  przedstawiony  do  zaopiniowania właściwym  w sprawie  podmiotom:  konsultantom  krajowym  we właściwej  dziedzinie  medycyny, samorządom zawodowym  (Naczelna  Rada  Lekarska,  Naczelna  Rada  Pielęgniarek  i Położnych)  oraz  reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców, w rozumieniu art. 31sb ust. 1 ustawy o świadczeniach.
 
W  trakcie  konsultacji uwagi  do  projektu zgłosiło  14 podmiotów.
 
Uwzględniono uwagę dotyczącą nadania tytułu załącznikowi nr 5 „Karta wizyt pielęgniarki opieki długoterminowej domowej”.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 r.
 
Pełna treść Zarządzenia Prezesa NFZ dostępna jest TUTAJ.
 
Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2023 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4