AKTUALNOŚCI


Oświadczenie Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej

6 grudnia 2021

Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej nie zgadza się z treścią ustaleń Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) wskazanych w Raporcie oraz późniejszym aneksie, które skutkują przedstawieniem propozycji znaczącego obniżenia taryf za:

- osobodzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie pow. 16 godzin na dobę metodą nieinwazyjną z wyłączeniem świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową na podłożu chorób nerwowo-mięśniowych; (rekomendacja obniżki taryfy o 16%; kod rozliczeniowy nr 5.15.00.0000173),

- osobodzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie od 8 do 16 godzin na dobę metodą nieinwazyjną z wyłączeniem świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową na podłożu chorób nerwowo-mięśniowych; (rekomendacja obniżki taryfy o 29%; kod rozliczeniowy nr 5.15.00.0000232),

- osobodzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie poniżej 8 godzin na dobę metodą nieinwazyjną z wyłączeniem świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową na podłożu chorób nerwowo-mięśniowych. (rekomendacja obniżki taryfy o 62%; kod rozliczeniowy nr 5.15.00.0000233).

Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej nie zgadza się również z treścią zawartą w stanowisku Rady ds. Taryfikacji działającej przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, wydanym w dniu 25 listopada 2021 r.

W związku z powyższym członkowie OZŚWM jednogłośnie zadecydowali o czasowym wstrzymaniu nowych przyjęć dorosłych pacjentów z dniem dzisiejszym do końca 2021 roku z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia protestu po Nowym Roku.

W zgodnej opinii wszystkich członków Związku propozycja zawarta w Raporcie i późniejszym aneksie, została przygotowana w oparciu o niewiarygodne i nierzetelne dane. Z treści Raportu wynika, że Agencja w sposób marginalny potraktowała dane przekazane przez świadczeniodawców wentylacji mechanicznej wykonywanej w warunkach domowych. W przedmiotowym Raporcie brak jest merytorycznej analizy danych kosztowych pozyskanych od świadczeniodawców.

Zaproponowane przez autorów Raportu obniżenie wyceny świadczeń o 16, 29 i 62% w stosunku do taryfy opracowanej w 2016 roku przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji stoi w całkowitej sprzeczności z powszechnie dostępnymi danymi dotyczącymi: wzrostu płac personelu medycznego jaki miał miejsce w ostatnich 6 latach (poprzednia wycena AOTMiT-u bazowała de facto na danych z 2015 roku), kosztów transportu (paliwo, ubezpieczenie i eksploatacja), dewaluacji złotówki względem EURO (4,25 zł – 4,6 zł), kosztów infrastruktury i kosztów zarządu a w konsekwencji dynamicznego wzrostu inflacji, łącznie o ponad 20% w stosunku do 2015 roku.

Sposób wyliczenia i następnie prezentacji danych dot. wynagrodzenia personelu medycznego zatrudnianego przy tym świadczeniu jest skrajnie nierzetelny. Zarówno Związek jak i sami świadczeniodawcy przedstawili szereg przykładów nierzetelności danych w przesłanych do AOTMiT-u uwagach (treść uwag została opublikowana na stronie ( https://bipold.aotm.gov.pl).  

Niestety nie zostały one uwzględnione przez Radę ds. Taryfikacji. Prezentowane w stanowisku Rady przyjęcie do kalkulacji zwiększonej liczby wizyt nie będzie miało jakiegokolwiek znaczenia jeżeli wycena samego świadczenia będzie na poziomie poniżej opłacalności jego realizacji.

Agencja z niezrozumiałych przyczyn zaniechała przeprowadzenia rzetelnej analizy kosztów członków personelu medycznego zatrudnionych przez świadczeniodawców na rzecz cenników publikowanych w Internecie przez bliżej nieokreślone podmioty. Świadczenia wentylacji mechanicznej są świadczeniami specjalistycznymi i w związku z tym wymagają zatrudnienia specjalistów – błędne jest więc publikowanie stawek w oparciu o stawki wynagrodzenia lekarzy czy pielęgniarek bez stosownej specjalizacji czy pracujących w przyszpitalnych przychodniach.

Niezrozumiały jest brak uwzględnienia w Raporcie narastającego od lat problemu w zakresie dostępności wykwalifikowanego personelu medycznego, co w sposób oczywisty przekłada się na wzrost stawek wynagrodzeń.  Jest to kolejny obszar, w którym Agencja zaniechała rzetelnej analizy, która byłaby możliwa w razie zwrócenia się do poszczególnych świadczeniodawców wentylacji mechanicznej o wskazanie faktycznie stosowanych stawek wynagrodzeń, które od 2015 roku stale rosną. Sprzecznością samą w sobie jest więc fragment, który należy odnotować w Raporcie, a mianowicie rekomendację zwiększenia częstotliwości wizyt specjalistów u pacjentów z jednoczesnym obniżeniem stawek za realizowane świadczenie.

Zastosowane w Raporcie stawki za transport mają charakter historyczny i nie uwzględniają rzeczywistych kosztów w tym obszarze. Nie uwzględniają coraz dłuższej drogi jaką musi pokonać środkiem transportu lekarz lub pielęgniarka, których świadczeniodawcy muszą pozyskiwać z coraz dalszych miejsc z uwagi na ich braki na rynku. Nie uwzględniają także rosnącego natężenia ruchu co również zwiększa czas dojazdu i wreszcie nie uwzględniają szybko rosnących cen paliw w Polsce.

Raport nie uwzględnia również wzrostu kursu EURO do PLN, jaki ma miejsce w ostatnich kilkunastu miesiącach, a także przyspieszenia wzrostu inflacji oraz zapowiadanego przez Ministra Zdrowia kolejnego znacznego wzrostu minimalnego wynagrodzenia personelu medycznego od 1 lipca 2022.

Za błędną uznajemy również próbę porównywania kosztów opieki medycznej sprawowanej w zakresie wentylacji domowej do innych krajów - wobec istotnych różnic w sposobie jej sprawowania. Świadczenie wentylacji mechanicznej domowej realizowanej od kilkunastu lat w Polsce jest uznawane za jeden z najlepszych i najbardziej optymalnych ekonomicznie i medycznie systemów na świecie. Rozwiązania stosowane w Polsce są coraz częściej wykorzystywane w innych krajach. Szczególnie dotyczy to naszego regionu Europy. Przyjęcie zaleceń Rady ds. Taryfikacji niosłoby za sobą więc ogromne ryzyko zniszczenia tego co zostało wypracowane przez ostatnie dwie dekady.

Uważamy, że przyjęcie propozycji zawartych w Raporcie, zawierającej nieprawdziwe i nierzetelne dane, skutkować będzie brakiem możliwości pokrycia faktycznie ponoszonych na realizację tych świadczeń kosztów. Taka zaś sytuacja, w kontekście wykonywania świadczeń poza limity określone w umowie na rzecz pacjentów, co do których na świadczeniodawcach spoczywa przymus ustawowy udzielenia świadczeń w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, jakim są świadczenia wentylacji mechanicznej, skutkować będzie koniecznością pozostawienia pacjenta bez dostępu do owych świadczeń w warunkach domowych.

Wobec powyższego Zarząd Związku zwrócił się w dniu 3 grudnia 2021 r. z apelem do Ministra Zdrowia o natychmiastowe zatrzymanie prac nad projektem zmian taryf i zorganizowanie pilnego spotkania z przedstawicielami OZŚWM w celu wypracowania rzetelnych propozycji zmian, które nie doprowadzą do kryzysu jaki może wywołać aktualna propozycja redukcji taryf.

Postulujemy również o prowadzenie na przyszłość dialogu/pogłębionych konsultacji ze świadczeniodawcami zrzeszonymi w OZŚWM, którzy codziennie w praktyce opiekują się tysiącami chorych, w zakresie kształtu rzeczonego świadczenia i przejrzystości rozliczeń naszego świadczenia tak, aby publiczny płatnik miał pewność co do rzetelności wydatkowania środków pieniężnych.

Pragniemy zapewnić, że wszystkim świadczeniodawcom zrzeszonym w naszym Związku, którzy sumiennie podchodzą do swoich obowiązków i działają w oparciu o obowiązujące prawo, bardzo zależy, aby być wiarygodnym partnerem w ochronie zdrowia zarówno dla płatnika, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia, jak i Ministra Zdrowia, który odpowiada za życie i zdrowie polskich obywateli.

 

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.