AKTUALNOŚCI


Zalecenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych dotyczące sprawowania opieki nad pacjentami z koronawirusem SARS-CoV-2 w warunkach domowych

31 marca 2020

Oficjalne dane Ministerstwa Zdrowia pokazują stały wzrost liczby nowych przypadków, choć daleko nam do sytuacji jaką obserwujemy we Włoszech i Hiszpanii. Eksperci dość zgodnie podkreślają jednak, że najbardziej kluczowy będzie dla Polski czas do połowy kwietnia. W ich ocenie należy się spodziewać systematycznego wzrostu liczby przypadków SARS-CoV-2.
W związku z tym lekarze rodzinni opublikowali rekomendacje dotyczące objęcia osób zakażonych opieką medyczną w warunkach domowych oraz zastosowanie kwarantanny wobec członków ich rodzin. Kolegium Lekarzy Rodzinnych zwraca także uwagę, że muszą zostać opracowane takie rozwiązania organizacyjne i prawne, które pozwolą na utworzenie w każdym powiecie lub gminie - w zależności od potrzeb lokalnej społeczności - specjalnych centrów ambulatoryjnej i domowej.

Rekomendacje dotyczące sprawowania podstawowej opieki zdrowotnej:

• Jedyną bezpieczną obecnie formą opieki nad pacjentami z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, pozostającymi w kwarantannie oraz członkami ich rodzin w warunkach POZ jest teleporada.
• Świadczeniodawcy POZ nie mają dostępu do środków ochrony osobistej gwarantujących skuteczną barierę przed zakażeniem i możliwym dalszym przenoszeniem wirusa, ponieważ niemal wszystkie środki zarezerwowane są dla szpitali, przede wszystkim zakaźnych.
• W większości podmiotów leczniczych udzielających świadczeń z zakresu POZ nie istnieją warunki lokalowo-architektoniczne pozwalające na dostęp do nich pacjentów z COVID-19 bez zagrożenia dla personelu oraz innych pacjentów.
• Ewentualny kontakt z pacjentem zakażonym SARS-CoV-2 bez właściwego zabezpieczenia stanowi śmiertelne zagrożenie dla personelu oraz ich rodzin, a także niesie ryzyko wyłączenia z normalnego funkcjonowania licznych placówek POZ.
• Lekarze POZ nie mogą też obecnie w sposób bezpieczny stwierdzać w warunkach domowych zgonu pacjenta: z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, pozostającego w kwarantannie lub członka jego rodziny.
• W obecnych warunkach przejęcie pełnej opieki nad pacjentem zakażonym SARS-CoV-2 możliwe jest dopiero po jego powrocie do zdrowia, potwierdzonym negatywnym wynikiem testu.
• Lekarze rodzinni są gotowi do sprawowania opieki nad każdym pacjentem, niezależnie od rodzaju jego choroby, jednak włączenie ich w opiekę w bezpośrednim kontakcie z pacjentami z COVID-19 lub pozostającymi w kwarantannie oraz członkami ich rodzin, będzie możliwe wyłącznie po zapewnieniu im środków ochrony i warunków sprawowania opieki gwarantujących im, ich współpracownikom i wszystkim pacjentom pozostającym pod ich opieką, pełne bezpieczeństwo ochrony zdrowia i życia.

Rekomendacje dotyczące centrów opieki nad pacjentami z COVID-19. Placówki te powinny:

• być utworzone na bazie struktur podmiotów leczniczych zlokalizowanych w pomieszczeniach o rozwiązaniach architektonicznych pozwalających wdrożyć właściwe rozwiązania organizacyjne, w tym wyodrębnienie izolatek oraz śluz dekontaminacyjnych, umożliwiających bezpieczne zakładanie i zdejmowanie specjalistycznych kombinezonów ochronnych i innych środków ochrony osobistej;
• wyposażone w sprzęt i aparaturę umożliwiającą szybką dezynfekcję pomieszczeń;
• wyposażone w specjalistyczne kombinezony oraz inne środki ochrony osobistej, zdolne skutecznie zapobiegać zakażeniem wirusem SARS-CoV-2;
• posiadać dedykowane środki transportu umożliwiające dotarcie personelu do domu osoby zakażonej lub pozostającej w kwarantannie oraz system ich skutecznej dekontaminacji;
• zatrudniać personel medyczny (lekarzy, pielęgniarki, rejestratorki) przeszkolony pod kątem właściwego użycia środków ochrony osobistej, skutecznie chroniących przed zakażeniem SARS-CoV-2.


Źródło: Kolegium Lekarzy Rodzinnych

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.