AKTUALNOŚCI


Odpowiedź na interpelację w sprawie usług pozaszpitalnych na rzecz pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej

7 sierpnia 2019

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na interpelację nr 32489 Pań Posłanek Małgorzaty Zwiercan i Krystyny Wróblewskiej w sprawie usług pozaszpitalnych na rzecz pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.

W związku z pytaniem: Czy po skierowaniu przez Ministra Zdrowia pisma do Prezesa NFZ prowadzony był dalszy nadzór kontrolujący zaległości NFZ wobec świadczeniodawców?, uprzejmie informuję, że zapewnienie dostępu do świadczeń wentylacji mechanicznej i zabezpieczenie środków finansowych na ten cel było przedmiotem wielu kolejnych wystąpień kierowanych zarówno do dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ, jak i do Prezesa NFZ.

Zgodnie z otrzymanymi informacjami, w 2018 r. Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansował świadczenia domowej wentylacji mechanicznej (kontraktowane i nadwykonania) na kwotę 246 644 911 zł opłacając 91% zrealizowanych świadczeń (97,80% u dzieci). Pozostała suma została rozliczona w trybie porozumienia w postaci aneksów do umów (lubelskie), lub jest negocjowana w trakcie ugód pozasądowych (dolnośląskie, małopolskie) z Funduszem. Wskazany w interpelacji oddział warmińsko-mazurski rozliczył pełną kwotę nadwykonań za rok 2018.

W odpowiedzi na pytanie: Czy znana jest Panu Ministrowi obecna sytuacja opisanego przeze mnie problemu?, uprzejmie informuję, że Minister Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia dostrzegają potrzebę odpowiedniego zabezpieczenia świadczeń w zakresie wentylacji mechanicznej. W tym celu oddziały wojewódzkie Funduszu sukcesywnie zwiększają finansowanie świadczeń w omawianym zakresie. Zgodnie z danymi przekazanymi przez NFZ, w latach 2016 – 2018 zwiększono środki na finansowanie tych świadczeń opieki zdrowotnej o około 30%.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w dniu 18 lipca br. zostało wydane zarządzenie Nr 94/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. Zmiany wprowadzone ww. zarządzeniem różnicują stawkę w zależności od kosztów związanych z wymaganymi wizytami personelu, pozwolą na dokładne określenie liczby osób w zależności od czasu wentylacji, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1658), oraz dostarczą danych na potrzeby dalszych analiz w celu poprawy sposobu finansowania świadczeń w tym zakresie.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu

Źródło: www.sejm.gov.pl

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.