AKTUALNOŚCI


Opinia OZŚWM do projektu zarządzenia

25 czerwca 2019

Wprowadzenie nowych kodów sprawozdawczych, w tak krótkim czasie, wprowadzi naszym zdaniem chaos organizacyjny oraz zwiększy koszty administracyjne opieki na pacjentami. Uważamy tę sprawę za istotną, ponieważ zmiany kwalifikacji pacjentów pomiędzy grupami świadczeń względem czasu wentylacji dobowej odbywają się relatywnie często.

W imieniu członków Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej, przdstawiamy nasze szczegółowe uwagi/pytania dotyczące proponowanych zmian:

1)      Aktualne taryfy oraz wagi produktów rozliczeniowych zostały ustalone przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) w 2016 roku na podstawie rzetelnych danych finansowanych zebranych od 20 świadczeniodawców. Warto podkreślić, że zebrane dane obejmowały okres kilkuletni. Niestety, do dzisiaj Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) nie wyrównał finansowych różnic pomiędzy obecnymi stawkami za opiekę a taryfami ogłoszonymi w 2016 roku przez AOTMiT. Co więcej, obecnie obowiązujące taryfy, z uwagi na dynamiczny wzrost kosztów zatrudnienia personelu medycznego, są już nieaktualne. Dlatego uważamy, że proponowane w projekcie Zarządzenia Prezesa NFZ zmiany wag są niezgodne z obecnie obowiązującymi taryfami i nie zostały poprzedzone nową taryfikacją ze strony AOTMiT.

2)      Obecny brak różnic w wagach produktów rozliczeniowych dla pacjentów wentylowanych metodą nieinwazyjną pochodził, według naszej wiedzy, z wyliczenia przez AOTMiT bardzo wysokich kosztów stałych ponoszonych przez świadczeniodawców, niezależnie od kosztów bezpośredniej opieki (gotowość personelu i sprzętu musimy utrzymywać niezależnie od godzin wentylacji dobowej pacjenta czy częstotliwości wizyt).

3)      Analizując opublikowany projekt zmian nasuwa się pytania, dlaczego projekt nie zakłada jednocześnie wzrostu taryf dla pacjentów deficytowych czyli dzieci oraz pacjentów wentylowanych inwazyjnie?

4)      Dlaczego projekt nie zakłada równocześnie wyrównania stawek za opiekę nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie do obowiązujących taryf?

5)      Dlaczego nie zostały zapłacone w wielu województwach pełne nadwykonania za 2018r. i dlaczego Oddziały Wojewódzkie NFZ (OW NFZ) bardzo różnie podeszły do problemu niesfinasowanych pacjentów, szczególnie w świetle ostatnich orzeczeń Sądu Najwyższego i Apelacyjnego? Należy zauważyć, że podczas wyceny świadczenia pomijany jest koszt finansowania opieki ponoszony przez świadczeniodawców przez wiele miesięcy a nawet lat bez gwarancji spłaty nadwykonań. Proponowane w opublikowanym projekcie Zarządzenia Prezesa NFZ obniżki taryf jeszcze bardziej pogłębią już narastające problemy wielu świadczeniodawców, co musi odbić się na dostępności świadczenia dla pacjentów.

6)      Od wielu lat brak jest aktualizowanych planów rzeczowo-finansowych, przewidujących wzrost liczby pacjentów. Co więcej, wartość kontraktów nie zmienia się od lat, powiększając tylko co roku skalę nadwykonań.

7)      Brak jest nawet zapowiedzi jakiejkolwiek rewaloryzacji stawek bazowych, pomimo dynamicznego wzrostu kosztów wynagrodzeń personelu medycznego i narastających problemów z jego rekrutacją. Już dzisiaj w wielu miejscach Polski świadczeniodawcy nie mogą znaleźć personelu medycznego do pracy w domu pacjenta. Poza tym wymagania płacowe personelu medycznego a w szczególności lekarzy, przekraczają często możliwości finansowe podmiotów, co powoduje ograniczenie dostępu opieki dla pacjentów zamieszkujących wsie i małe miejscowości.

8)      Grupa lekarzy anestezjologów i pulmonologów, która jest przeszkolona w domowej mechanicznej wentylacji jest niewielka i ograniczona. Większość z personelu ma przekroczone pensa godzinowe i od kilku lat nie można znaleźć chętnych do opieki w wielu regionach kraju a pacjenci coraz częściej znajdują się na terenach znacznie oddalonych od miejsca pracy anestezjologów i pulmonologów. Czy w związku z tym trendem inni specjaliści-lekarze będą dopuszczeni do świadczenia usług w wentylacji domowej?

9)      Proponowane zmiany w zakresie wprowadzania nowych kodów sprawozdawczych zwiększą  trudność i koszty samego rozliczania. Jak wspomniano powyżej, pacjenci wentylowani nieinwazyjnie często zmieniają grupy ze względu na czas wentylacji dobowej. Obecnie obowiązująca taryfa jest prosta w rozliczaniu, łatwa do kontrolowania i nie prowadząca do nadużyć. Wynika to z faktu, że  pacjentów w grupie do 8 godzin jest relatywnie niewielu (poniżej 10%). Zdecydowaną większość stanowią pacjenci w grupie od 8 do 16 godzin.

Reasumując, jako świadczeniodawcy zrzeszeni w Ogólnopolskim Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej, uważamy, że konsekwencją wprowadzenia zmian w opublikowanym projekcie Zarządzenia Prezesa NFZ będzie:

1)      Ograniczenie dostępu do świadczenia dla pacjentów pulmonologicznych.

2)      Zmniejszenie przez świadczeniodawców dodatkowych usług, takich jak dodatkowe wizyty personelu medycznego czy użyczanie bezpłatnie dodatkowego sprzętu medycznego (koflatorów, przenośnych koncentratorów tlenu, itp.).

3)      Zwiększenie kosztów administracyjnych świadczeniodawców poprzez zwiększenie zatrudnienia związanego z dodatkowymi rozliczeniami oraz zwiększenie kosztów związanych z dostosowaniem programów komputerowych.

4)      Pogłębiające się trudności finansowe wielu świadczeniodawców, którzy do dzisiaj nie otrzymali spłaty pełnych nadwykonań za rok 2018, a w przypadku znacznego obniżenia stawek za opiekę jeszcze w 2019r. mogą wręcz stracić płynność finansową, co w rezultacie spowoduje trudności w kontynuacji opieki nad pacjentami, na co szpitale nie są kompletnie przygotowane. 

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.