AKTUALNOŚCI


Ministerstwo Zdrowia dostrzega problem zabezpieczenia dostępności do świadczeń wentylacji mechanicznej i zapewnienia ich finansowania.

4 lutego 2019

Szanowny Panie Marszałku,

Dot. interpelacji nr 27730 Pana Posła Grzegorza Furgo w sprawie pacjentów korzystających z domowej wentylacji mechanicznej W odpowiedzi na interpelację nr 27730 Pana Posła Grzegorza Furgo w sprawie pacjentów korzystających z domowej wentylacji mechanicznej, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji. Ministerstwo Zdrowia dostrzega problem zabezpieczenia dostępności do świadczeń wentylacji mechanicznej i zapewnienia ich finansowania. W tej sprawie Minister Zdrowia zwrócił się do Prezesa NFZ, wskazując, iż pomimo kierowania do Funduszu od dłuższego czasu korespondencji, której przedmiotem jest finansowanie pozaszpitalnej wentylacji mechanicznej, problem ograniczonej dostępności do przedmiotowych świadczeń gwarantowanych pogłębia się, natomiast dokonywane przez niektóre Oddziały Wojewódzkie NFZ płatności za świadczenia pozaumowne nie stanowią rozwiązania systemowego. Co więcej, corocznie przybywa świadczeniobiorców wymagających wentylacji pozaszpitalnej kwalifikowanych w ramach „Krajowego Programu Zmniejszenia Umieralności z Powodu Przewlekłych Chorób Płuc Poprzez Tworzenie Sal Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej na lata 2016-2019”. W związku z powyższym, istnieje pilna potrzeba priorytetowego potraktowania problemu 2 finansowania przedmiotowych świadczeń, ze względu zarówno na dobro chorych, dla których alternatywą jest prowadzenie wentylacji w warunkach leczenia szpitalnego, ale także ze względu na niższe koszty ponoszone przez Fundusz na tę formę terapii w stosunku kosztów leczenia szpitalnego. W związku z tym wystąpieniem, Centrala NFZ skierowała do Dyrektorów OW NFZ pismo, w którym zaapelowała o zabezpieczenie środków na sfinansowanie przedmiotowych świadczeń w celu zapewnienia ciągłości opieki chorym włączanym po raz pierwszy do tej formy realizacji świadczeń w danym roku oraz w latach następnych. W kolejnym piśmie Prezes NFZ przedstawił stanowisko na temat możliwości finansowych OW NFZ z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń wentylacji mechanicznej realizowanej w warunkach domowych. Z otrzymanych informacji wynika, że:  na świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie w warunkach domowych w 2018 r. w kraju, przeznaczono 27 005 943 zł, a na 2019 r. zaplanowano 27 312 757 zł,  na świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w 2018 r. w kraju przeznaczono 171 780 093 zł, a na 2019 r. zaplanowano 174 140 440 zł. Odnosząc się do pytania o liczbę nowych pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej, uprzejmie informuję, że podane w interpelacji dane szacunkowe Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej zostaną poddane weryfikacji na podstawie sprawozdawczości po rozliczeniu umów, które następuje najpóźniej w terminie 45 dni od dnia upływu okresu rozliczeniowego, zgodnie z § 27 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, ze zm.). Jednocześnie uprzejmie informuję, że ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2429) wprowadzono obowiązek prowadzenia i sprawozdawania list oczekujących przez świadczeniodawców m. in. w opiece długoterminowej, do której zalicza się pozaszpitalną wentylację mechaniczną, co powinno zwiększyć transparentność dostępu do tych świadczeń, umożliwić monitorowanie dostępności do tych świadczeń i podejmowanie działań na rzecz zwiększenia dostępności, gdy okaże się to konieczne. 3 W odpowiedzi na pytanie o poprawność dokonywanej przez oddziały wojewódzkie NFZ oceny zapotrzebowania na przedmiotowe świadczenia, w kontekście „nadwykonań” generowanych przez świadczeniodawców w pierwszym miesiącu nowego okresu rozliczeniowego, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Zdrowia monitoruje i nadal będzie monitorowało poziom zabezpieczenia przedmiotowych świadczeń w poszczególnych oddziałach wojewódzkich NFZ. Należy jednak mieć na uwadze, iż NFZ planując nadkłady na koszty świadczeń opieki zdrowotnej musi je równoważyć z przychodami. Zgodnie ze stanowiskiem publicznego płatnika, na obecnym etapie reformy ochrony zdrowia nie jest możliwe przyjęcie bezlimitowego finansowania przedmiotowych świadczeń i zapewnienie ciągłości opieki wszystkim pacjentom, którzy zostali objęci opieką niezależnie od ograniczeń wynikających z umów z NFZ.

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Zbigniew Król
Podsekretarz Stanu

Źródło: www.sejm.gov.pl

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.